ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

Документация за участие в процедура "Открит конкурс" възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС - Ивайловград " - дата на провеждане 10.12.2015 г. /14.12.2015 г./

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2015

По реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Документация за участие    |    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС ИВАЙЛОВГРАД” НА 10.12.2015 г. /14.12.2015 г./

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2015

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина по реда на „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и на недървесни горски продукти”

Документация за участие    |    

Годишен план за ползване на дървесина на територията на ТП "ДГС Ивайловград" за 2016 година

Дата на публикуване на обявата: 05-11-2015

Годишен план за ползване на дървесина на територията на ТП "ДГС Ивайловград" за 2016 година

Документация за участие    |