ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА "ОТКРИТ КОНКУРС" - ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП "ДГС - ИВАЙЛОВГРАД " - ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ 30.05.2016 Г. /02.06.2016 Г./

Дата на публикуване на обявата: 17-05-2016

По реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРА "ОТКРИТ КОНКУРС"ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП "ДГС - ИВАЙЛОВГРАД ", ЛЕСФОНД 2016 Г. - ПРОВЕДЕНА НА 12.05.2016 Г./16.05.20160 Г./

Дата на публикуване на обявата: 16-05-2016

Заповед за прекратяване на процедурата

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРА "ОТКРИТ КОНКУРС"ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП "ДГС - ИВАЙЛОВГРАД ", ЛЕСФОНД 2016 Г. - ПРОВЕДЕНА НА 12.05.2016 Г.

Дата на публикуване на обявата: 12-05-2016

Заповед за класиране на обекти №1610 и №1624

Документация за участие    |