ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

Документация за участие в процедура "Открит конкурс" възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС - Ивайловград " - дата на провеждане 11.03.2015 г. /16.03.2015 г./

Дата на публикуване на обявата: 28-02-2015

По реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Документация за участие    |    

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 11.03.2015г. /16.03.2015г./ за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Ивайловград

Дата на публикуване на обявата: 28-02-2015

Документация за Обект №:1529

Документация за участие    |    

Резултати от проведен открит конкурс за предоставяне на услугите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти на територията на ТП "ДГС Ивайловград" на 15.12.2014 год.

Дата на публикуване на обявата: 18-12-2014

Заповед за класиране на обект №1524

Документация за участие    |