ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

Документация за участие в процедура "Открит конкурс" възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС - Ивайловград " - дата на провеждане 26.05.2015 г. /29.05.2015 г./

Дата на публикуване на обявата: 15-05-2015

По реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ НОВ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРОВЕДЕН НА 20.04.2015 /23.04.2015/ Г. В ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД

Дата на публикуване на обявата: 23-04-2015

ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ ЗА ОБЕКТ №1529

Документация за участие    |    

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 20.04.2015г. /23.04.2015 г./ за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Ивайловград

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2015

Документация за Обект №:1529

Документация за участие    |