ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

Документация за провеждане на открит конкурс на 28.04.2014г. в ТП ДГС Ивайловград за поддръжка на стари минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Ивайловград

Дата на публикуване на обявата: 17-04-2014

Обект № 141

Документация за участие    |    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС ИВАЙЛОВГРАД” - ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ 22.04.2014 г ./25.04.2014 г./

Дата на публикуване на обявата: 11-04-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина по реда на „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и на недървесни горски продукти”

Документация за участие    |    

Документация за участие в процедура "Открит конкурс" възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Ивайловград " - дата на провеждане 22.04.2014 г./25.04.2014 г./

Дата на публикуване на обявата: 11-04-2014

по реда на „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и на дървесни горски продукти”

Документация за участие    |