ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

Документация за участие в процедура "Открит конкурс" - възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС - Ивайловград " - дата на провеждане 12.05.2016 г. /16.05.2016 г./

Дата на публикуване на обявата: 01-05-2016

По реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕН ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ В ДГФ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД НА 08.04.2016 Г./11.04.2016 Г./

Дата на публикуване на обявата: 11-04-2016

Заповед спечелил

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРА "ОТКРИТ КОНКУРС"ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП "ДГС - ИВАЙЛОВГРАД " - ПРОВЕДЕНА НА 05.04.2016 Г. /08.04.2016 Г./

Дата на публикуване на обявата: 08-04-2016

Заповед за прекратяване на процедурата

Документация за участие    |