ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕН ОТКРИТ КОНКУРС НА 24.08.2015 Г. В ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПОДДРЪЖКА НА СТАРИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД

Дата на публикуване на обявата: 28-08-2015

Протокол от 24.08.2015 год.

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ИВАЙЛОВГРАД" НА 20.08.2015 ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 25-08-2015

Заповед за класиране на обекти №1510 , №1513 и №1519.

Документация за участие    |    

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугите : ремонт на съществуващи и направа на нови камионни горски пътища на територията на ТП "ДГС Ивайловград" на 01.09.2015 г. /04.09.2015 г./

Дата на публикуване на обявата: 18-08-2015

По реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Документация за участие    |