ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

Документация за участие в процедура "Открит конкурс" възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС - Ивайловград " - дата на провеждане 11.12.2014 г. /15.12.2014 г./

Дата на публикуване на обявата: 27-11-2014

По реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" /ПУБЛИЧНА ПОКАНА/, С ПРЕДМЕТ:„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2014 год. на служителите на ТП „ДГС Ивайловград”

Дата на публикуване на обявата: 25-11-2014

Решение за прекратяване на възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Документация за участие    |    

Резултат от проведен търг с тайно наддаване на 18.11.2014 г. /21.11.2014 г./ на територията на ТП ДГС Ивайловград за продажба на прогнозни количества дървесина

Дата на публикуване на обявата: 22-11-2014

Заповеди за класиране на обекти №1502-1; №1517-1; №1524-1; №1525-1 и №1527-1

Документация за участие    |