Процедури

Процедура № 1526 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 06.11.2017
Втора дата
Начална цена 25,760.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договори за сеч и извоз на инвентаризирана иглолистна дървесина
Предмет Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП.

Данни за дървесината

Обект/и № 1742 и 1743
Дървесен вид бб,чб
Едра 0 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 918 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 920 куб.м.