Процедури

Процедура № 1744 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 28.12.2017
Втора дата
Начална цена 15,147.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договори за сеч и извоз на инвентаризирана иглолистна дървесина
Предмет Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП.

Данни за дървесината

Обект/и № 1827,1834
Дървесен вид бб,чб
Едра 30 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 509 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 561 куб.м.