Процедури

Процедура № 1781 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 30.01.2018
Втора дата
Начална цена 228,362.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 30.01.2018 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1802-1;1805-1;1808-1;1809-1;1810-1;1816-1;1818-1;1819-1;1820-1;1726-1
Дървесен вид здб,бл,цр,бк
Едра 44 куб.м.
Средна 351 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3145 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3541 куб.м.