Процедури

Процедура № 1880 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 01.03.2018
Втора дата
Начална цена 6,919.48 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на 27 дка тополови култури

Данни за дървесината

Обект/и № №1
Дървесен вид топола I-214
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.