Процедури

Процедура № 2060 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 30.04.2018
Втора дата
Начална цена 2,779.65 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2 - "МЕРОПРИЯТИЯ В РАЗСАДНИК "КОЛИБАР ЧЕШМА".

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2-Колибар чешма"
Дървесен вид смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.

Документи