Процедури

Процедура № 2091 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 30.04.2018
Втора дата
Начална цена 4,293.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договори за сеч и извоз на инвентаризирана иглолистна дървесина
Предмет Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП.

Данни за дървесината

Обект/и № 1838
Дървесен вид ч.бор
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 159 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 159 куб.м.