Процедури

Процедура № 233 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 31.08.2016
Втора дата
Начална цена 25,815.79 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Изпълнение на лесокултурни дейности в обекти ,попадащи в горски територии-държавна собственост в района на ТП ДГС Ивайловград- процедура договаряне

Данни за дървесината

Обект/и № 1
Дървесен вид топола
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.