Процедури

Процедура № 2983 на ДГС Ивайловград

Процедура № 2983 на ДГС Ивайловград от 19.04.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 19.04.2019
Втора дата
Начална цена 6,791.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обекти №2019-1 и №2019-2 : "ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ" , "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В РАЗСАДНИК "КОЛИБАР ЧЕШМА".

Данни за дървесината

Обект/и № 2019-1; 2019-2
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.