Процедури

Процедура № 3188 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 18.07.2019
Втора дата
Начална цена 21,297.99 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура по ЗОП
Предмет Поддръжка на стари лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.