Процедури

Процедура № 3266 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 23.07.2019
Втора дата
Начална цена 127,674.41 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открик конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 23.07.2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1907;1911;1912;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;мжд;цр;
Едра 2 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 5123 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5173 куб.м.