Процедури

Процедура № 3707 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 232,460.95 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 19.12.2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2004;2006;2007;2008;2009;2019;2021;2023;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;мжд;цр;кдб;гбр;
Едра 55 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 9144 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 9260 куб.м.