Процедури

Процедура № 3797 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 17.01.2020
Втора дата
Начална цена 160,657.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.

Данни за дървесината

Обект/и № 2004; 2008; 2009; 2019; 2021; 2023;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;мжд;цр;
Едра 55 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 6289 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6405 куб.м.