Процедури

Процедура № 3992 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 12.03.2020
Втора дата
Начална цена 142,533.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.

Данни за дървесината

Обект/и № 2004; 2008; 2009; 2011; 2019;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр;
Едра 54 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 5573 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5684 куб.м.