Процедури

Процедура № 4330 на ДГС Ивайловград

Процедура № 4330 на ДГС Ивайловград от 08.06.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 08.06.2020
Втора дата
Начална цена 67,460.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2020-Т : "почвоподготовка,залесяване и отглеждане на тополови култури" .

Данни за дървесината

Обект/и № 2020-Т
Дървесен вид топола
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.