Процедури

Процедура № 5167 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 22.03.2021
Втора дата
Начална цена 147,526.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти №2102;2104;2111;2116;2008;

Данни за дървесината

Обект/и № 2102;2104;2111;2116;2008;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
Едра 34 куб.м.
Средна 44 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 5390 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5468 куб.м.