Процедури

Процедура № 5214 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 02.04.2021
Втора дата
Начална цена 20,061.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2020-Т : отглеждане на тополови култури" .

Данни за дървесината

Обект/и № 2020-Т
Дървесен вид топола
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.