Процедури

Процедура № 5479 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 10.08.2021
Втора дата
Начална цена 99,385.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2104, 2105, 2109, 2118, 2124

Данни за дървесината

Обект/и № 2104, 2105, 2109, 2118, 2124
Дървесен вид бл; здб; цр; гбр; кгбр; кдб; мждр;
Едра 8 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3591 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3614 куб.м.