Процедури

Процедура № 5618 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 14.10.2021
Втора дата
Начална цена 11,495.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2126;

Данни за дървесината

Обект/и № 2126
Дървесен вид бл;кгбр;
Едра 0 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 405 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 418 куб.м.