Процедури

Процедура № 5623 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 14.10.2021
Втора дата
Начална цена 7,260.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2127;

Данни за дървесината

Обект/и № 2127
Дървесен вид бл;цр;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 264 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 264 куб.м.