Процедури

Процедура № 5698 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 23.11.2021
Втора дата
Начална цена 7,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2132;

Данни за дървесината

Обект/и № 2132;
Дървесен вид кдб;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 300 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 300 куб.м.