Процедури

Процедура № 915 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 12.04.2017
Втора дата
Начална цена 112,486.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград- повторна процедура

Данни за дървесината

Обект/и № 1714,1716,1717,1726,1729,1732,1734 и 1741
Дървесен вид здб, бл ,бк, цр, кдб,кгбр,мжд
Едра 28 куб.м.
Средна 46 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 4631 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4705 куб.м.