Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5479 ДГС Ивайловград 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3591 куб.м. 0 куб.м. 3614 куб.м.
бл; здб; цр; гбр; кгбр; кдб; мждр;
2104, 2105, 2109, 2118, 2124 Процедури за добив на дървесина 99,385.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2104, 2105, 2109, 2118, 2124 Виж пълна информация
5477 ДГС Ивайловград 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1784 куб.м. 0 куб.м. 1807 куб.м.
бл; кгбр; мждр; здб; гбр; цр;
2104-1, 2105-1, 2109-1, 2118-1, 2124-1 Процедури за продажба на дървесина 124,931.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2104-1;2105-1; 2109-1;2118-1; 2124-1; Виж пълна информация
5409 ДГС Ивайловград 01.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6229 куб.м. 0 куб.м. 6268 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;чб;
2104; 2105;2109; 2111; 2115; 2117; Процедури за добив на дървесина 169,063.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти № 2104; 2105;2109; 2111; 2115; 2117; Виж пълна информация
5408 ДГС Ивайловград 01.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3095 куб.м. 0 куб.м. 3134 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;чб;
2104-1;2105-1; 2109-1;2111-1; 2115-1; 2117-1; Процедури за продажба на дървесина 216,356.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2104-1;2105-1; 2109-1;2111-1; 2115-1; 2117-1; Виж пълна информация
5349 ДГС Ивайловград 03.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6328 куб.м. 0 куб.м. 6357 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;чб;
2103; 2104; 2105; 2111; 2115; 2117; Процедури за добив на дървесина 171,474.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти №2103; 2104; 2105; 2111; 2115; 2117; Виж пълна информация
5348 ДГС Ивайловград 03.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3569 куб.м. 0 куб.м. 3602 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;чб;
2101-1; 2104-1; 2105-1; 2111-1; 2115-1; 2117-1; Процедури за продажба на дървесина 248,524.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2101-1; 2104-1; 2105-1; 2111-1; 2115-1; 2117-1; Виж пълна информация
5312 ДГС Ивайловград 05.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1393 куб.м. 0 куб.м. 1397 куб.м.
бл;здб;кдб;мжд
2101 Процедури за добив на дървесина 37,716.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обект №2101; Виж пълна информация
5261 ДГС Ивайловград 19.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5076 куб.м. 0 куб.м. 5126 куб.м.
бл;здб;кгбр;мждр;кдб;гбр;
2101;2104;2111;2112;2008; Процедури за добив на дървесина 138,332.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти №2101;2104;2111;2112;2008; Виж пълна информация
5260 ДГС Ивайловград 19.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4170 куб.м. 0 куб.м. 4252 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2101-1;2102-1;2104-1;2111-1;2112-1;2114-1;2116-1;2008-1; Процедури за продажба на дървесина 294,535.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2101-1;2102-1;2104-1;2111-1;2112-1;2114-1;2116-1;2008-1; Виж пълна информация
5259 ДГС Ивайловград 19.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 848 куб.м. 0 куб.м. 848 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;
2113-1;2119-1; Процедури за продажба на дървесина 58,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2113-1;21119-1; - М.Ф. Виж пълна информация
5214 ДГС Ивайловград 02.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,061.47 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2020-Т : отглеждане на тополови култури" . Виж пълна информация
5167 ДГС Ивайловград 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 44 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5390 куб.м. 0 куб.м. 5468 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2102;2104;2111;2116;2008; Процедури за добив на дървесина 147,526.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти №2102;2104;2111;2116;2008; Виж пълна информация
5160 ДГС Ивайловград 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 44 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3060 куб.м. 0 куб.м. 3138 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2102-1;2104-1;2111-1;2114-1;2116-1;2008-1; Процедури за продажба на дървесина 217,576.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2102-1;2104-1;2111-1;2114-1;2116-1;2008-1; Виж пълна информация
5159 ДГС Ивайловград 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 848 куб.м. 0 куб.м. 848 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;
2113-1;2119-1; Процедури за продажба на дървесина 58,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2113-1;21119-1; - М.Ф. Виж пълна информация
5080 ДГС Ивайловград 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
577 куб.м. 1915 куб.м. 169 куб.м. 1452 куб.м. 1916 куб.м. 0 куб.м. 6029 куб.м.
бб;чб;бл;здб;гбр;кгбр;цр;
2106;2108; Продажба на стояща дървесина на корен 232,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год.
обекти :2106;2108;
Виж пълна информация
5078 ДГС Ивайловград 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12495 куб.м. 0 куб.м. 12580 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2101;2102;2104;2105;2111;2112;2114;2115;2116;2117;2008; Процедури за добив на дървесина 314,524.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.об.№2101;2102;2104;2105;2111;2112;2114;2115;2116;2117;2008; Виж пълна информация
5077 ДГС Ивайловград 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1696 куб.м. 0 куб.м. 1696 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;кдб;
2113;2119; Процедури за добив на дървесина 42,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.об.№2113;2119 - М.Ф. Виж пълна информация
4976 ДГС Ивайловград 21.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
301 куб.м. 435 куб.м. 89 куб.м. 857 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 1882 куб.м.
чб; бб; здб; бл; кдб; брз; мжд;301
2120; Продажба на стояща дървесина на корен 76,917.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год. обект :2120; Виж пълна информация
4938 ДГС Ивайловград 23.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8070 куб.м. 0 куб.м. 8143 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2106;2107;2108;2110;2118;2004;2009; Продажба на стояща дървесина на корен 359,594.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год.
обекти :2106;2107;2108;2110;2118;2004;2009;
Виж пълна информация
4907 ДГС Ивайловград 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 4,491,511.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2105Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, ТП „ДГС Ивайловград”, ТП „ДГС Нова Загора”, ТП „ДГС Котел” и ТП „ДГС Твърдица” Виж пълна информация
Процедура № 4907 на ДГС Ивайловград от 17.12.2020 е прекратена!