Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3708 ДГС Ивайловград 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 122 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2357 куб.м. 0 куб.м. 2508 куб.м.
бл;здб;кгбр;мжд;цр;кдб;гбр;
2005-1;2010-1;2011-1;2012.-1;2013-1;2020-1;2022-1; Процедури за продажба на дървесина 173,951.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 19.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3707 ДГС Ивайловград 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 61 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9144 куб.м. 0 куб.м. 9260 куб.м.
бл;здб;кгбр;мжд;цр;кдб;гбр;
2004;2006;2007;2008;2009;2019;2021;2023; Процедури за добив на дървесина 232,460.95 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 19.12.2019г. Виж пълна информация
3706 ДГС Ивайловград 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 132 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8202 куб.м. 0 куб.м. 8363 куб.м.
бл;здб;кгбр;мжд;цр;кдб;гбр;
2005;2010;2011;2012;2013;2020;2022; Процедури за добив на дървесина 210,073.80 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 19.12.2019г. Виж пълна информация
3705 ДГС Ивайловград 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 666 куб.м. 99 куб.м. 1128 куб.м. 413 куб.м. 0 куб.м. 2346 куб.м.
бб;чб;бл;здб;кдб;
2014;2024; Продажба на стояща дървесина на корен 80,996.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 19.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3618 ДГС Ивайловград 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13574 куб.м.
бб, чб, бк др
2001 Д Дългосрочни договори 649,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2001Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА ЗАГОРА, ДГС ИВАЙЛОВГРАД, ДГС ГУРКОВО И ДЛС МАЗАЛАТ Виж пълна информация
3531 ДГС Ивайловград 05.12.2019 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС,включващо основен и текуш ремонт и профилактика на МПС,доставка на резервни части по заявка на ТП ДГС Ивайловград за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3460 ДГС Ивайловград 05.11.2019 21.11.2019 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника/компютри,преносими компютри,хардуер и софтуер,принтери , скенери,, копирни машини,монитори , телефони и факс апарти ,UPS устройства,модеми , рутъри и др/ включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника за нуждите на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
3434 ДГС Ивайловград 27.08.2019 Събиране на оферти с обява 1,512.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни прегледи и изследване на служителите на ТП ДГС Ивайловград предвидени в Наредба №3 /1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците. Виж пълна информация
3397 ДГС Ивайловград 17.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2189 куб.м. 0 куб.м. 2210 куб.м.
бл;цр;
1912 Процедури за добив на дървесина 54,543.38 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 17.09.2019г. Виж пълна информация
3396 ДГС Ивайловград 17.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 642 куб.м. 0 куб.м. 663 куб.м.
бл;цр;
1912-1 Процедури за продажба на дървесина 45,747.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 17.09.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3304 ДГС Ивайловград 08.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3861 куб.м. 61 куб.м. 0 куб.м. 3922 куб.м.
бб;чб;3дб;бл;
1930;1931; Продажба на стояща дървесина на корен 95,287.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 08.08.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Санитарни сечи. Виж пълна информация
3268 ДГС Ивайловград 23.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1501 куб.м. 0 куб.м. 1551 куб.м.
здб;бл;кгбр;мжд;цр;
1907-1;1911-1;1912-1; Процедури за продажба на дървесина 107,081.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 23.07.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3266 ДГС Ивайловград 23.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5123 куб.м. 0 куб.м. 5173 куб.м.
бл;здб;кгбр;мжд;цр;
1907;1911;1912; Процедури за добив на дървесина 127,674.41 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 23.07.2019г. Виж пълна информация
3188 ДГС Ивайловград 18.07.2019 Открита процедура 21,297.99 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на стари лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
3061 ДГС Ивайловград 16.05.2019 2019-1; 2019-2 Лесокултурни мероприятия 6,791.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обекти №2019-1 и №2019-2 : "ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ" , "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В РАЗСАДНИК "КОЛИБАР ЧЕШМА". Виж пълна информация
2983 ДГС Ивайловград 19.04.2019 2019-1; 2019-2 Лесокултурни мероприятия 6,791.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обекти №2019-1 и №2019-2 : "ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ" , "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В РАЗСАДНИК "КОЛИБАР ЧЕШМА". Виж пълна информация
Процедура № 2983 на ДГС Ивайловград от 19.04.2019 е прекратена!
2868 ДГС Ивайловград 12.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 86 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5659 куб.м. 0 куб.м. 5805 куб.м.
здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
1801,1816,1821,1822,1918,1922 Процедури за добив на дървесина 142,725.34 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 12.03.2019г. Виж пълна информация
2867 ДГС Ивайловград 12.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 887 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м.
здб,бл
1801-1 и 1918-1 Процедури за продажба на дървесина 64,303.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 12.03.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2855 ДГС Ивайловград 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124 куб.м. 561 куб.м. 27 куб.м. 3726 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4438 куб.м.
бб,чб
1902,1903,1904 и 1905 Процедури за добив на дървесина 119,826.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 06.03.2019г. Виж пълна информация
2744 ДГС Ивайловград 30.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 103 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14870 куб.м. 0 куб.м. 15057 куб.м.
здб,бл,цр,бк,гбр.
1908,1909,1910,1913,1914,1915,1918,1919,1920,1922,1923,1924 Процедури за добив на дървесина 371,605.92 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 30.01.2019г. Виж пълна информация