Процедури

Процедура № 1178 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 28.07.2017
Втора дата
Начална цена 14,973.30 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради с прогнозна стойност 14973.30лв в териториалния обхват на ТП „ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.

Документи