Документи

Информация дърва за огрев за МН
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДГС Ивайловград
ПИСМО НА МЗХ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
11.11.2016 / ДГС Ивайловград
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 70, АЛ. 7 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Файл
Добавен
24.08.2016 / ДГС Ивайловград